Eyes of Hands

Wo Meine Sonne Scheint

te gast bij Club Solo

 

Eyes of Hands

7 – 16 juni 2024

 

 

Groepstentoonstelling met Jasper van Aarle, Femke Dekkers, Rein Dufait, Bas Ketelaars, Hagar Schuringa, Dafna Talmor

Het nomadische kunstenaarsinitiatief Wo Meine Sonne Scheint (WMSS) treedt sinds haar eerste project (Rotterdam, 2013) naar buiten met activiteiten die gericht zijn op in-situ tentoonstellingen en verbredende samenwerkingen. Vaak gebeurt dat in uitwisseling met buurlanden en binnen verschillende contexten. Ditmaal is WMSS samen met enkele verwante kunstenaars te gast bij Club Solo.

Voor een korte maar krachtige groepstentoonstelling zijn vanuit zes kunstpraktijken diverse werken samengebracht. Daarmee zijn uiteenlopende motieven in het spel, maar alle werken hebben als gemeenschappelijke deler dat ze zichtbaar voortkomen uit een procesmatige manier van handelen. In tekeningen, foto’s, collages, grafiek, assemblages, sculpturen en installaties wordt gereageerd op wat primair waargenomen of voorhanden is.

Daarbij lijken de kunstenaars zich graag te begeven in het voorstadium van de interpretatie, waar het maakproces zich op nog preconceptuele gronden kan uitleven. Tegelijkertijd werken ze methodisch, op een fundamentele manier. De een doet dat met aardse materialen of met louter lijnen en kleurvlakken, de ander met handmatige reproducties en beelduitsneden van landschapselementen en geologische formaties.

Hierbij worden vaak ingrepen gedaan op de stroom van het gewaarworden zelf. Doordat de wereld praktisch als rauw materiaal wordt versneden en vervolgens in losse fragmenten terug wordt opgebouwd en herschikt, zijn de resultaten ook wel te lezen als beeldende beproevingen. Steeds is het een uitkomst van pogingen de perceptie te verruimen en de betrokkenheid te verdiepen, vanuit een streven naar meer gelaagde en imaginatieve representaties van de zichtbare werkelijkheid.

do t/m zo 11.00 – 17.00 uur
opening vrijdag 7 juni, 19.00 – 21.00 uur

Q&A met Dafna Talmor (GB, voertaal Engels) en een cello-performance van componist Kate Moore (AU/NL)

Club Solo – Kloosterlaan 138 Breda
www.womeinesonnescheint.com – www.clubsolo.nl

 


ENGLISH

Wo Meine Sonne Scheint

at Club Solo

Eyes of Hands

7 – 16 june 2024

 

Participating artists: Jasper van Aarle, Femke Dekkers, Rein Dufait, Bas Ketelaars, Hagar Schuringa, Dafna Talmor

Since its first project (Rotterdam, 2013), the nomadic artists’ collective Wo Meine Sonne Scheint (WMSS) has been engaging in activities focused on in-situ exhibitions and broadening collaborations. This is often done in exchange with neighbouring countries and within different contexts. This time around, WMSS is joined by several related artists at Club Solo.

Several works from six art practices have been brought together for a short but powerful group exhibition. Though divergent motives are at play, the works are unified by a common denominator: they visibly emerge from a process-oriented approach. Through drawings, photographs, collages, prints, assemblages, sculptures and installations, they respond to what is primarily observed or available.

In doing so, the artists appear to enjoy being in the preliminary stage of interpretation, in which the creative process can revel in still preconceptual grounds. At the same time, they work methodically, in a fundamental way. One does so with earthy materials or with mere lines and fields of colour, the other with manual reproductions and image cuts of landscape elements and geological formations.

This often involves interventions on the flow of perception. Because the world is practically being cut up as raw material and then rebuilt and rearranged in loose fragments, the results can also be read as visual trials. Invariably, it is an outcome of attempts to broaden perception and deepen engagement, stemming from a pursuit of more layered and imaginative representations of the visible reality.

 

Thursday – Sunday 11.00 – 17.00 hrs
Opening Friday 7th june, 19.00 – 21.00 hrs

Q&A with Dafna Talmor (UK, language English)and a cello-performance by composer Kate Moore (AU/NL)

Club Solo – Kloosterlaan 138 Breda
www.womeinesonnescheint.com – www.clubsolo.nl